POLSKIE WYSZUKIWARKI

CEON  Polski agregator, który widzi prawie 50 tys. artykułów z 16 polskich repozytoriów naukowych. Utworzony został przez ICM UW.

FBC Federacja Bibliotek Cyfrowych stworzona przez PCSS Poznań. Przeszukuje zbiory polskich instytucji kultury on-line. Baza liczy już ponad 6,7 miliona obiektów.

NAUKA POLSKA Bazy danych oraz opisy prac: ◦ naukowo-badawczych ◦ badawczo-rozwojowych ◦ rozpraw doktorskich i habilitacyjnych ◦ ekspertyz naukowych wykonanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych

PSJD (Polish Scientific Journal Database) baza danych o zawartości czasopism wydawanych przez sekcję rolniczą i biologiczną Polskiej Akademii Nauk.

 

ZAGRANICZNE WYSZUKIWARKI

Academic Index – metawyszukiwarka treści naukowych indeksująca strony naukowe,  strony  informacyjne, konsorcja biblioteczne i edukacyjne. Można zawęzić wyszukiwanie do wybranych kategorii: nauki społeczne, nauki techniczne, materiały źródłowe, dokumenty audiowizualne.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine, opracowana w Bibliotece W Bielefeldzie, 2004 r.) – wyszukiwarka publikacji naukowych w wolnym dostępie z repozytoriów, katalogów, archiwów czasopism, bibliotek cyfrowych. W wynikach podane są dokładne dane bibliograficzne. Przeszukuje dane tzw. „głębokiego Internetu”.

DART-Europe   Serwis wyszukiwawczy działający na zasadzie współpracy instytucji i konsorcjów naukowych pod egidą organizacji bibliotekarskiej LIBER. Rejestruje prawie 600 tys. pełnych tekstów rozpraw z 579 uczelni z 28 krajów, w tym z wielu uczelni z Polski. Jest to centralny katalog rozpraw naukowych obronionych w Europie.

FreeFullPDF  Wyszukiwarka pełnotekstowych treści naukowych w formacie PDF

Genamics JournalSeek Obszerna w pełni skategoryzowana wyszukiwarka informacji o czasopismach dostępnych w Internecie. Baza zawiera obecnie 39226 tytułów. Informacje o czasopiśmie obejmują opis (cele i zakres), skrót czasopisma, link do strony głównej czasopisma, kategorię przedmiotu i numer ISSN. Przeszukiwanie tych informacji pozwala na szybkie znalezienie potencjalnych czasopism związanych z daną dziedziną, w których np. można opublikować swoje badania.

Globa EDT Service  Przeszukuje ponad 5 916 225 prac dyplomowych z całego świata. Jest tworzony przez University of Cape Town, South Africa i zawiera informacje o elektronicznych rozprawach naukowych (ETD), w tym pracach doktorskich, habilitacyjnych i magisterskich

Google Scholar  – wyszukiwarka tekstów naukowych, wyszukuje materiały z wielu dziedzin i źródeł. Przeszukuje artykuły recenzowane, prace naukowe, książki, streszczenia i artykuły, prace wydawane przez uczelnie, towarzystwa naukowe, raporty techniczne, materiały konferencyjne, zasoby repozytoriów.

Google książki – przydatna w poszukiwaniu treści  naukowych wyszukiwarka książek wykorzystująca technologię OCR (wyszukiwanie pełnotekstowe, przeszukiwanie zawartości książek). Projekt digitalizacyjny firmy Google, powstały w 2004 r. , prowadzony we współpracy z bibliotekami i wydawcami.

Microsoft Academic Inteligentna, precyzyjna wyszukiwarka treści naukowych, a także naukowców, instytucji, konferencji i czasopism

Library Hub Discover – umożliwia dostęp do szczegółowych informacji o materiałach przechowywanych w wielu brytyjskich bibliotekach krajowych, akademickich i specjalistycznych.

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)  Holenderski portal wyszukiwawczy zapewniający dostęp do informacji naukowych, w tym publikacji w otwartym dostępie) z repozytoriów wszystkich holenderskich uniwersytetów, KNAW, NWO i szeregu instytutów badawczych, zbiorów danych z niektórych narodowych archiwów danych w Holandii, a także opisów projektów badawczych, badaczy i instytutów badawczych.

OpenDoar  (Directory of Open Access Repositories) – wyszukiwarka repozytoriów i instytucjonalnych bibliotek cyfrowych z całego świata. Pozwala na wyszukiwanie wg tematyki, dziedziny nauki, typu publikacji, typu użytego oprogramowania (do budowy repozytorium, biblioteki cyfrowej), rodzaju strony WWW (edukacyjne, rządowe, itp.), kraju i języka.

RefSeek – wyszukiwarka naukowych treści Internetu dla studentów i naukowców. Przeszukuje ponad miliard dokumentów: strony www, książki, encyklopedie, czasopisma, dokumenty w formacie PDF, prezentacje, filmy.

 

Ostatnia aktualizacja: 05.11.2021