POLSKIE WYSZUKIWARKI

CEON  Polski agregator, który widzi prawie 50 tys. artykułów z 16 polskich repozytoriów naukowych. Utworzony został przez ICM UW.

FBC Federacja Bibliotek Cyfrowych stworzona przez PCSS Poznań. Przeszukuje zbiory polskich instytucji kultury on-line. Baza liczy już ponad 6,7 miliona obiektów.

NAUKA POLSKA Bazy danych oraz opisy prac: ◦ naukowo-badawczych ◦ badawczo-rozwojowych ◦ rozpraw doktorskich i habilitacyjnych ◦ ekspertyz naukowych wykonanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych

PSJD (Polish Scientific Journal Database) baza danych o zawartości czasopism wydawanych przez sekcję rolniczą i biologiczną Polskiej Akademii Nauk.

ZAGRANICZNE WYSZUKIWARKI

Academic Index – metawyszukiwarka treści naukowych indeksująca strony naukowe,  strony  informacyjne, konsorcja biblioteczne i edukacyjne. Można zawęzić wyszukiwanie do wybranych kategorii: nauki społeczne, nauki techniczne, materiały źródłowe, dokumenty audiowizualne.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine, opracowana w Bibliotece W Bielefeldzie, 2004 r.) – wyszukiwarka publikacji naukowych w wolnym dostępie z repozytoriów, katalogów, archiwów czasopism, bibliotek cyfrowych. W wynikach podane są dokładne dane bibliograficzne. Przeszukuje dane tzw. „głębokiego Internetu”.

CORE – wyszukiwarka zapewniająca bezpłatny i bezproblemowy dostęp do milionów artykułów naukowych zebranych od tysięcy dostawców danych Open Access, takich jak repozytoria instytucjonalne i tematyczne oraz czasopisma w otwartym dostępie i czasopisma hybrydowe

DART-Europe   Serwis wyszukiwawczy działający na zasadzie współpracy instytucji i konsorcjów naukowych pod egidą organizacji bibliotekarskiej LIBER. Rejestruje prawie 600 tys. pełnych tekstów rozpraw z 579 uczelni z 28 krajów, w tym z wielu uczelni z Polski. Jest to centralny katalog rozpraw naukowych obronionych w Europie.

DOAJ (Directory of Open Access Journals) – to największy portal, na którym można znaleźć otwarte czasopisma.
Obecnie baza danych zawiera ponad 16 500 recenzowanych czasopism o otwartym dostępie, obejmujących wszystkie dziedziny nauki, technologii, medycyny, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych. Wydawcy czasopism z otwartym dostępem (ze wszystkich krajów i we wszystkich językach) mogą ubiegać się o włączenie tychże periodyków do bazy. Należy jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie czasopisma otwarte są zgłaszane do indeksowania w DOAJ, a także, że część z nich zostaje odrzucona w procesie kwalifikacyjnym z uwagi na stosowanie drapieżnych praktyk.

DOAB (Directory of Open Books) portal  wyszukiwawczy, który indeksuje i zapewnia dostęp do wysokiej jakości recenzowanych książek w otwartym dostępie oraz pomaga użytkownikom znaleźć zaufanych wydawców książek dostępnych w formule open access. Wszystkie usługi DOAB są bezpłatne, a wszystkie dane są dostępne bezpłatnie. Zasoby serwisu to dostarczane przez wydawców metadane, które można przeszukiwać i przeglądać wg tytułów, dziedzin, języków, wydawców itd. Serwis prowadzi DOAB Foundation, holenderska organizacja non profit powołana przez  OAPEN Foundation i OpenEdition.

FreeFullPDF  Wyszukiwarka pełnotekstowych treści naukowych w formacie PDF

Genamics JournalSeek Obszerna w pełni skategoryzowana wyszukiwarka informacji o czasopismach dostępnych w Internecie. Baza zawiera obecnie 39226 tytułów. Informacje o czasopiśmie obejmują opis (cele i zakres), skrót czasopisma, link do strony głównej czasopisma, kategorię przedmiotu i numer ISSN. Przeszukiwanie tych informacji pozwala na szybkie znalezienie potencjalnych czasopism związanych z daną dziedziną, w których np. można opublikować swoje badania.

Globa EDT Service  Przeszukuje ponad 5 916 225 prac dyplomowych z całego świata. Jest tworzony przez University of Cape Town, South Africa i zawiera informacje o elektronicznych rozprawach naukowych (ETD), w tym pracach doktorskich, habilitacyjnych i magisterskich

Google Scholar  – wyszukiwarka tekstów naukowych, wyszukuje materiały z wielu dziedzin i źródeł. Przeszukuje artykuły recenzowane, prace naukowe, książki, streszczenia i artykuły, prace wydawane przez uczelnie, towarzystwa naukowe, raporty techniczne, materiały konferencyjne, zasoby repozytoriów.

Google książki – przydatna w poszukiwaniu treści  naukowych wyszukiwarka książek wykorzystująca technologię OCR (wyszukiwanie pełnotekstowe, przeszukiwanie zawartości książek). Projekt digitalizacyjny firmy Google, powstały w 2004 r. , prowadzony we współpracy z bibliotekami i wydawcami.

Microsoft Academic Inteligentna, precyzyjna wyszukiwarka treści naukowych, a także naukowców, instytucji, konferencji i czasopism

Library Hub Discover – umożliwia dostęp do szczegółowych informacji o materiałach przechowywanych w wielu brytyjskich bibliotekach krajowych, akademickich i specjalistycznych.

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)  Holenderski portal wyszukiwawczy zapewniający dostęp do informacji naukowych, w tym publikacji w otwartym dostępie) z repozytoriów wszystkich holenderskich uniwersytetów, KNAW, NWO i szeregu instytutów badawczych, zbiorów danych z niektórych narodowych archiwów danych w Holandii, a także opisów projektów badawczych, badaczy i instytutów badawczych.

Paperity – multidyscyplinarny zbiór czasopism i artykułów Open Access, „złotych” i „hybrydowych”. Zapewnia łatwy i nieograniczony dostęp do tysięcy czasopism z setek dyscyplin w jednym miejscu. Paperity przypisuje stałe adresy (URL) stronom z artykułami zapewniając użytkownikowi bezterminowy dostęp. Wyszukiwarka indeksuje wyłącznie rzetelne źródła literatury stricte naukowej. Partnerami Paperity są: EBSCO, WorldCat, Altmetric,  StrikePlagiarism.com i Plagiat.pl

OpenDoar  (Directory of Open Access Repositories) – wyszukiwarka repozytoriów i instytucjonalnych bibliotek cyfrowych z całego świata. Pozwala na wyszukiwanie wg tematyki, dziedziny nauki, typu publikacji, typu użytego oprogramowania (do budowy repozytorium, biblioteki cyfrowej), rodzaju strony WWW (edukacyjne, rządowe, itp.), kraju i języka.

RefSeek – wyszukiwarka naukowych treści Internetu dla studentów i naukowców. Przeszukuje ponad miliard dokumentów: strony www, książki, encyklopedie, czasopisma, dokumenty w formacie PDF, prezentacje, filmy.

 

Ostatnia aktualizacja: 14.12.2021