WYBRANE REPOZYTORIA OTWARTYCH DANYCH BADAWCZYCH

wielodziedzinowe:

 • e-Science
 • Figshare – repozytorium otwartego dostępu, w którym naukowcy mogą zachować i dzielić się wynikami badań, w tym danymi, zestawami danych, obrazami i filmami.
 • Joint Research Centre Data Catalogue – Joint Research Centre (Wspólne Centrum Badawcze) to wewnętrzny dział naukowy Komisji Europejskiej, której celem jest zapewnienie wsparcia naukowego i technicznego dla koncepcji, rozwoju, wdrażania i monitorowania polityki Unii Europejskiej.
 • Mendeley Data – otwarte repozytorium danych badawczych, umożliwia naukowcom przechowywanie i udostępnianie własnych danych badawczych
 • Portal Otwartych Danych Unii Europejskiej – uniwersalny punkt dostępu do danych publikowanych przez instytucje, agencje i inne organy Unii Europejskiej. Portal jest głównym elementem unijnej strategii otwartych danych.
 • Zenodo – międzynarodowe repozytorium danych badawczych przeznaczone dla tzw. małych danych.
 • Repozytoria danych badawczych NIH – baza specjalistycznych repozytoriów danych badawczych, spośród których wiele udostępnia tzw. duże dane zebrane w ramach konkretnych projektów.

 

Nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki przyrodnicze:

 • Azon (Atlas Zasobów Otwartych Nauki) (pl.) – platforma prowadzona przez Politechnikę Wrocławską przy współpracy z innymi podmiotami, finansowana przez UE. Repozytorium gromadzi, przetwarza i udostępnia dane z zakresu nauk medycznych, farmaceutycznych, inżynieryjnych czy technicznych
 • BRENDA (ang.)  – ogólnodostępny, szczegółowy zbiór danych na temat enzymów. Enzymy są klasyfikowane zgodnie z wytycznymi Komitetu Nazewnictwa Międzynarodowej Unii Biochemii i Biologii Molekularnej. Baza obejmuje informacje biochemiczne i molekularne dotyczące między innymi klasyfikacji, nazewnictwa, reakcji, swoistości, parametrów funkcjonalnych, występowania, struktury enzymu.
 • dataINRAE  (fr.) – francuskie repozytorium udostepniające głównie dane badawcze dotyczące środowiska, żywienia, żywności i rolnictwa. Nie gromadzi danych zewnętrznych, ale udziela otwartego dostępu do metadanych i wielu danych badawczych.
 • Copernicus  (ang.) – program zarządzany przez Komisję Europejską zapewniający pełny i bezpłatny dostęp do danych badawczych głównie z zakresu nauk o Ziemi: zmiany klimatu, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo, badanie atmosfery, lądów i wód itd.
 • GHO (ang.) – Global Health Observatory – repozytorium danych należące do WHO, koncentrujące się na najważniejszych tematach dotyczących zdrowia publicznego.
 • International Directory Network (ang.) – to międzynarodowa inicjatywa służąca zbieraniu danych głównie z zakresu nauk o Ziemi, umożliwiająca dodawania i aktualizowanie zbiorów danych. Zarządzana przez CEOS – Committee on Earth Observation Satellites.
 • OpenNeuro (ang.) – otwarte repozytorium danych MRI, MEG, EEG, iEEG, ECoG i ASL
 • PCoE (ang.) – Prognostic Centre of Excellence – repozytorium danych prognostycznych pod banderą NASA, gromadzi dane pozyskane od różnych firm, instytucji, agencji, jednostek naukowych.
 • PPM Polska Platforma Medyczna (pl.) portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym, skupiający cały dorobek naukowy uniwersytetów medycznych: we Wrocławiu, Białymstoku, Lublinie, Warszawie, Katowicach, Szczecinie i Gdańsku oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Gromadzi zarówno dane badawcze jak i pełne teksty artykułów naukowych, rozdziałów książek, monografii, doktoratów.
 • Vivli (ang.) – Center for Global Clinical Research Data – platforma koncentrująca się na gromadzeniu I udostępnianiu wyników badań klinicznych. Dysponuje niezależnym repozytorium danych badawczych. Organizacja non-profit, która zarządza platformą, powstała z inicjatywy The Multi-Regional Clinical Trials Center of Brigham and Women’s Hospital oraz MRCT Center (Harvard).

 

Nauki humanistyczne  i społeczne

 • Archiwum Danych Społecznych – stworzony dla nauk społecznych przez UW oraz PAN.
 • Archaeology Data Service (ADS) – (ang.) – to akredytowane brytyjskie repozytorium cyfrowe deklarujące długoterminową ochronę powierzonych danych, skoncentrowane na szeroko rozumianych treściach z zakresu archeologii i historii, historii kultury.
 • LARIN-ERIC – CLARIN (Common Language Resources & Technology Infrastructure) – to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa, zapewniająca dostęp do danych językowych i narzędzi do analizy danych, a także możliwość deponowania danych badawczych.
 • Clarin-PL – ogólnopolskie repozytorium lingwistyczne będące częścią infrastruktury CLARIN. Konsorcjum CLARIN-PL tworzą polskie uniwersytety i instytuty badawcze, w których powstają repozytoria tekstów pisanych i mówionych w języku polskim oraz tekstów równoległych w innych językach.
 • DARIAH –długoterminowe archiwum danych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, kulturowych i sztuki. Repozytorium jest przeznaczone nie tylko dla projektów badawczych związanych z DARIAH-DE, ale także dla indywidualnych badaczy i projektów badawczych. Każdy obiekt zawarty w DARIAH ma unikalny i trwały identyfikator (DOI).
 • Data and Service Center for the Humanities(DaSCH) – instytucja Szwajcarskiej Akademii Humanistyczno-Społecznej (SAHSS) finansowana przez Państwowy Sekretariat ds. Edukacji, Badań Naukowych i Innowacji (SERI). Podstawowymi celami DaSCH są: ochrona danych badawczych w naukach humanistycznych i ich długoterminowa selekcja, zapewnienie stałego dostępu do danych badawczych w celu udostępnienia ich do dalszych badań, świadczenie usług dla naukowców, aby pomóc im w planie zarządzania danymi.
 • E-LIS  (ang.) – międzynarodowe repozytorium zawierające treści z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej zarządzane przez Università di Napoli Federico II.
 • Narodowy Korpus Języka Polskiego  – wspólna inicjatywa Instytutu Podstaw Informatyki PAN, Instytutu Języka Polskiego PAN, Wydawnictwa Naukowego PWN oraz Zakładu Językoznawstwa Komputerowego i Korpusowego Uniwersytetu Łódzkiego, zrealizowana jako projekt badawczo- rozwojowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zawiera korpus referencyjny polszczyzny wielkości ponad półtora miliarda słów. Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na przeglądanie zasobów NKJP za pomocą narzędzi uwzględniających odmianę polskich wyrazów, a nawet analizujących budowę polskich zdań. Lista źródeł korpusu zawiera klasykę literatury polskiej, prasę codzienną i specjalistyczną, nagrania rozmów, teksty ulotne i internetowe. Stanowi wsparcie w badaniach językoznawczych.
 • Prometheus – (ang./niem.) – to cyfrowe archiwum obrazów z dziedziny historii, sztuki, archeologii, łączące bazy z różnych instytucji kultury, muzeów, placówek badawczych. Pozwala na  przechowywanie i publikowanie własnych obrazów, a także wygodne przeszukiwanie baz i zapisywanie obrazów.
 • RDS – Repozytorium Danych Społecznych
 • The World Atlas of Language Structures – baza gromadzi dane z zakresu właściwości strukturalnych (fonologicznych, gramatycznych, leksykalnych) języków zebranych z materiałów opisowych (takich jak gramatyki referencyjne) przez zespół 55 autorów.
 • WALS  (ang.) – The World Atlas of Language Structures – ta ogromna baza gromadząca dane strukturalne dotyczące języków, działa pod patronatem Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.

Wyszukiwarki zbiorów danych badawczych:

Katalogi repozytoriów danych badawczych:

Otwarta rejestracja projektów badawczych:

 

Ostatnia aktualizacja: 19.11.2021