A

ACADEMIC SEARCH ULTIMATE (EBSCO) – obszerna baza czasopism elektronicznych, zawierająca również indeksy i abstrakty czasopism, monografii, raportów, materiałów konferencyjnych. W 2019 roku baza w swojej najpełniejszej wersji Ultimate (ponad 10 tys. tytułów pełnotekstowych czasopism) zastąpiła dotychczasową bazę Complete.
*wielodziedzinowa *pełnotekstowa

B

BazFil (BM SZCZECIN) tworzona w Bibliotece Międzywydziałowej Uniwersytetu Szczecińskiego bibliografia zawartości wybranych, prenumerowanych czasopism.
*filologia*kulturoznawstwo*dziennikarstwo*
*bibliograficzna

 C

Cambridge Core  kolekcja wydawnictwa Cambridge University Press (CUP), które publikuje czasopisma akademickie z humanistyki i nauk społecznych, oraz medycyny i nauk ścisłych. Wiele z nich należy do wiodących publikacji w swej dziedzinie i jako całość stanowi obecnie jedną z najbardziej wartościowych kolekcji akademickich. Lista bieżących tytułów w kolekcji Cambridge Core: Cambridge Journals: 2023 Full Collection

*wielodziedzinowa *pełnotekstowa*

CEEOL (Central and Eastern European Online Library) –  baza ponad 2 500 czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych dotyczących problematyki Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej wydawanych przede wszystkim w Europie. W zbiorze znajduje się obecnie około 700 czasopism polskich. Zasób czasopism jest stale wzbogacany.
*językoznawstwo* literatura* antropologia* kultura i społeczeństwo* ekonomia* edukacja* sztuki piękne* archeologia* historia* studia judaistyczne* prawo*  filozofia* nauki polityczne* socjologia* studia slawistyczne* teatr* film* teologia* religioznawstwo*

*pełnotekstowa*

Cairn.info – baza stworzona w 2005 roku przez czterech belgijskich i francuskich wydawców akademickich, oferująca najobszerniejszy internetowy zbiór francuskojęzycznych publikacji z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Studenci, naukowcy i bibliotekarze z całego świata mogą uzyskać dostęp do ponad 500 czasopism i 10 000 e-booków od wiodących wydawców francuskich, belgijskich i szwajcarskich. Cairn.info uruchomiło także Cairn International Edition, anglojęzyczną platformę, na której streszczenia i wybrane artykuły z kluczowych czasopism na Cairn.info są tłumaczone z francuskiego na angielski, umożliwiając użytkownikom nieznającym języka francuskiego wyszukiwanie, przeglądanie i czytanie treści publikacji.

 *nauki humanistyczne* nauki społeczne* język francuski*
*pełnotekstowa*

E

ERIC: Educational Resource Information Center, udostępnia literaturę i zasoby edukacyjne. Zawiera ponad 1,3 mln rekordów i umożliwia dostęp do informacji z czasopism uwzględnianych w Current Index of Journals in Education oraz Resources in Education Index.
*pełnotekstowa*
European Views of the Americas: 1493 to 1750 – bibliograficzna baza danych stanowiąca bogaty przewodnik – indeks po drukowanych publikacjach dotyczących obu Ameryk, napisanych w Europie przed rokiem 1750. Zasób jest tworzony na podstawie „European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to The Americas, 1493-1750”, autorytatywnej bibliografii, dobrze znanej i cenionej przez uczonych na całym świecie.
*bibliograficzna*

J

JSTOR – bazy danych firmy ITHAKA z USA zawierające archiwa czasopism z różnych dziedzin nauki, w szczególności z nauk humanistycznych i sztuk pięknych, w tym archiwa digitalizowane bezpośrednio przez firmę ITHAKA, z embargiem w większości 3-5 lat zależnie od czasopisma.
*pełnotekstowa*

M

MASTER FILE PREMIER (EBSCO)aktualizowana codziennie wielodziedzinowa baza tekstów z czasopism, książek, dokumentów źródłowych, zawierająca także kolekcję fotografii, map i flag.

*wielodziedzinowa *pełnotekstowa

N

Newspaper Sourcebaza zapewnia kompletne wersje elektroniczne ponad 40 ogólnoamerykańskich i międzynarodowych gazet oraz z licznych gazet wydawanych w poszczególnych regonach USA. Ponadto udostępnia ona pełnotekstowe transkrypcje programów radiowych i telewizyjnych.
*pełnotekstowa*

P

Persée– cyfrowa kolekcja czasopism z nauk humanistycznych i społecznych, tworzona przy współpracy francuskich instytucji naukowych, udostępnia w systemie Open Access francuskojęzyczne (oraz w mniejszej ilości anglojęzyczne) czasopisma naukowe, dysertacje, materiały sympozjalne i publikacje seryjne. Czasopisma (222 tytuły) są systematycznie dygitalizowane.
*językoznawstwo* literatura* filozofia* antropologia*archeologia* sztuka* ekonomia* nauka o edukacji* geografia* historia* nauki o informacji i komunikacji* prawo * nauki polityczne* psychologia* nauki społeczne* socjologia*
*pełnotekstowa*

S

SCIENCE DIRECT – bogata kolekcja czasopism elektronicznych wydawnictwa Elsevier wraz z archiwami od 1995 roku.

*wielodziedzinowa *pełnotekstowa*

T

Teacher Reference Center zawiera indeksy i abstrakty z ponad 280 periodyków. 96% czasopism zawartych w bazie to tytuły recenzowane naukowo. Tematyka bazy obejmuje m.in. system ocen, opisy najlepszych praktyk, najnowsze badania pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania, edukację podstawową, wyższą i ustawiczną, instruktaż, nauczanie języków, standardy oceny umiejętności czytania i pisania, administrację szkolną, naukę i technikę oraz kształcenie nauczycieli.
*szkolnictwo* nauczanie*
*bibliograficzna *abstraktowa*

Taylor&Francis Arts and Humanities bogata kolekcja artykułów z czasopism obejmująca różne dziedziny nauk humanistycznych i sztuki, takie jak językoznawstwo, literatura, antropologia, historia, filozofia, religia, muzyka, sztuki wizualne i in.

W

Wiley – baza na licencji krajowej, która obejmuje 1383 czasopisma w kolekcji Full Collection z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. Kolekcja zawiera także ponad 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015, (katalog), Elektroniczne wersje książek do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem “o-book” Roczniki czasopism z okresu licencji krajowej (od 2012 roku) oraz zakupione książki są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji zgłoszonych do licencji. Na serwerze wydawcy dostępna jest także specjalna strona “Wiley w Polsce” w języku polskim z dodatkowymi informacjami i linkami do zasobów Wiley objętych licencją krajową.
*wielodziedzinowa *pełnotekstowa*

ostatnia aktualizacja 11.01.2023